Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

przychodnie.plPrzychodnie

,  onkolog

poniedziałek 01.06.2020

gieca
gieca

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47 Katowice

godziny pracy placówki
Godziny pracy placówki :

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

SPSK Nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres:
ul. Ziołowa 45/47 40-635 Katowice - Ochojec

Telefony:
nr tel. centrala (032) 359 80 00 lub (032) 202 40 25
fax (032) 202-87-54

Adres e-mail: sekretariat@gcm.pl

Konto bankowe:
Bank BGK z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimnskie 7 Oddział Katowice,
nr konta: 31 1130 1091 0003 9111 4920 0004
Koncepcja budowy Szpitala Specjalistycznego w Katowicach - Ochojcu pod nazwą Śląskie Centrum Medyczne (ŚCM) powstała w II połowie lat 60-tych z inicjatywy ówczesnego wojewody gen. Jerzego Ziętka.

W jego skład miały wchodzić 2 szpitale:
- Wieloprofilowy Szpital Specjalistyczny (WSS),
- Śląski Ośrodek Kardiologii (ŚOK)
oraz Szkoła Pielęgniarstwa i 2 hotele pracownicze.

Oficjalne otwarcie ówczesnego Szpitala Specjalistycznego obecnie Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego nastąpiło jesienią 1977 roku.
W roku 1978 z inicjatywy i dzięki staraniom prof. Leszka Gieca rozpoczęto budowę Śląskiego Ośrodka Kardiologii - wcześniej szpitala kardiologiczno - kardiochirurgicznego.

W latach 1985-1987 w Śląskim Ośrodku Kardiologii rozpoczęły działalność jednostki organizacyjne:
- I, II i III Klinika Kardiologii,
- Oddział Intensywnej Terapii i Opieki Kardiologicznej,
- Oddział Wszczepiania Rozruszników Serca,
oraz Pracownie Diagnostyczne i Zakłady (Kardiologicznej Diagnostyki Nieinwazyjnej i Inwazyjnej, Diagnostyki Laboratoryjnej, Radiologii) a także Poradnie Kardiologiczne.

Oficjalne otwarcie ŚOK nastąpiło w lutym 1986 roku.

Dzięki aktywnej i pełnej zaangażowania działalności władz Śląskiej Akademii Medycznej możliwe było nie tylko zorganizowanie Śląskiego Ośrodka Kardiologii ale przede wszystkim zapewnienie mu wysokospecjalistycznej kadry. Istotnym problemem było w tym okresie pozyskanie dla Ośrodka kadry kardiochirurgów, anestezjologów i fachowego personelu pomocniczego - pielęgniarek instrumentariuszek, pielęgniarek anestezjologicznych oraz perfuzjonistów.

Władze Śląskiej Akademii Medycznej zadecydowały o dalszym rozwoju usługowej i naukowo - dydaktycznej działalności Szpitala.

Zaangażowanie i organizację zespołów kardiochirurgicznych (i anestezjologicznych) Śląski Ośrodek Kardiologii zawdzięcza pełnej poświecenia pomocy:
- Ówczesnego Kierownika Katedry i Kliniki Kardiochirurgii w Zabrzu - Pana prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Religi.
Zaś organizację zespołów anestezjologicznych Ośrodka zawdzięcza:
- Kierownikowi Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Pani prof. dr hab. n. med. Anny Dyaczyńskiej - Herman,
- oraz Pana prof. dr hab. n. med. Zygmunta Antoszewskiego, który w roku 1988 zorganizował i został kierownikiem Kliniki Kardiologii i Intensywnej Terapii Śląskiego Ośrodka Kardiologii.

Szpital jako całość otrzymał nazwę Górnośląskie Centrum Medyczne (GCM) a wchodzące w jego skład specjalistyczne dwie jednostki organizacyjne nazwano:
- Górnośląski Ośrodek Kardiologii (GOK),
- Szpital Specjalistyczny Wieloprofilowy (SSW).

Dzięki zaangażowaniu władz Śląskiej Akademii Medycznej oraz Dyrekcji GCM w 2000 roku ten Specjalistyczny Szpital w Katowicach - Ochojcu wszedł do grona szpitali klinicznych Śląskiej Akademii Medycznej jako Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne.

Obecnie w skład Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii wchodzą:
- 3 Kliniki Kardiologii,
- 2 Kliniki Kardiochirurgii,
- Klinika Elektrokardiologii,
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym,
- Oddział Ostrych Zespołów Wieńcowych,
- Zakład Kardiologii Inwazyjnej,
- Izba Przyjęć

Górnośląski Ośrodek Kardiologii zatrudnia 372 pracowników medycznych ( w tym: 157 lekarzy i 215 pielęgniarek).

Rocznie w Górnośląskim Ośrodku Kardiologii hospitalizuje się 10 144 pacjentów.

Liczba porad ambulatoryjnych - kardiologicznych wynosi 57 000

Rocznie wykonuje się w Ośrodku następujące procedury kardiologiczne:
- koronarografia - 7 101
- angioplastyka wieńcowa - 3 479
- stentowanie - 3 050

w tym zabiegi w stanach ostrych:
- zawał z uniesieniem ST - 959
- inne ostre zespoły wieńcowe - 756
- przezskórna ablacja mięśnia sercowego w arytmiach - 195
- w tym zabiegi z użyciem systemu CARTO - 98
- wszczepienie stymulatorów serca - 1 211
- wszczepienie kardiowertera/defibrylatora serca - 160

Rocznie wykonuje się w Ośrodku następujące procedury kardiochirurgiczne:
- pomostowanie naczyń wieńcowych - około 2000,
- operacji zastawek serca - ponad 500

Ośrodek pełni całodobowe dyżury dla chorych ze świeżym zawałem serca dla połowy województwa śląskiego. Z tego powodu, dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjentów w ostatnim okresie czasu zostały przeprowadzone prace modernizacyjne:
- Izby Przyjęć,
- W klinikach kardiologii zorganizowano pododdziały intensywnej opieki - wydzielono po 6 łóżek,
- Zakład Kardiologii Inwazyjnej został zmodernizowany i wyposażony w 3 stanowiska do badań kardioangiograficznych,
- Utworzony Oddział Ostrych Zespołów Wieńcowych w 1999 został zmodernizowany i powiększony z 9 łóżek do 21 łóżek, w tym 10 łóżek monitorowanych.
Oddziały:

Izba Przyjęć
I Oddział Kardiologii
II Oddział Kardiologii
III Oddział Kardiologii
Oddział Kardiochirurgii
Oddział Elektrokardiologii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym
Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Oddział Neurologii
Oddział Neurochirurgii
Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych
Oddział Geriatrii
Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
Oddział Onkologii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Rehabilitacji Leczniczej
Oddział Psychiatrii i Psychoterapii
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
Zakład Kardiologii Inwazyjnej

Poradnie:

Przychodnia Kardiologiczna
Przychodnia Specjalistyczna
Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej
Dział Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej

Diagnostyka:

Zakład Kardiologii Inwazyjnej
Pracownia Radiologii Zabiegowej
Laboratorium Analityczne
Bank Krwi
Zakład Bakteriologii
Zakład Endoskopii
Centralna Sterylizatornia
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Dojazd do szpitala

Do szpitala można dojechać:
autobusami komunikacji miejskiej nr 9,10,138,213,238,296,689
oraz mini-busami
odjeżdżającymi spod Dworca PKP w Katowicach, lub minibusem "MB" z Murcek.

Aktualne rozkłady jazdy na stronie: www.kzkgop.pl

Dane osobowe wymagane przy przyjęciu

Przy przyjęciu do szpitala lub poradni Pacjent winien podać następujące dane:
- nazwisko i imię,
- nazwisko rodowe,
- PESEL,
- Numer Identyfikacji Podatkowej,
- seria i nr dowodu osobistego lub paszportu (dla osób, które nie mają nadanego nr PESEL lub NIP),
- data i miejsce urodzenia,
- adres zamieszkania,
- stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę,

Osoby należące do Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przy przyjęciu do szpitala lub poradni powinny przedstawić:
kartę ubezpieczenia zdrowotnego
lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie:
emeryci, renciści - odcinek przekazu lub wyciąg potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty,
osoby pracujące - legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątką z zakładu pracy potwierdzającą zatrudnienie.

Osoby z innych Oddziałów NFZ przedstawiają dokumenty potwierdzające ubezpieczenie.

Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego lub wizyty w poradni na podstawie ważnego skierowania lekarza.

Godziny odwiedzin

W dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku odwiedziny osób z zewnątrz odbywać się będą w godzinach od 14 do 18.
W soboty, niedziele i święta w godzinach od 12 do 18.
Odwiedziny w innych godzinach możliwe są tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika kliniki / ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.

Telewolt Sp. z o.o.przychodnie.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel. 601 410 411
e-mail: redakcja@przychodnie.pl